responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منشور عقايد اماميّه نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300
پيشگفتار
5
بخش نخست: راههاى شناخت در اسلام
13
اصل نخست: اسلام براى شناخت جهان و حقايق دينى
13
اصل دوم: دعوت پيامبران، به عقيده همراه با عمل است
15
اصل سوم: در اخذ عقايد و احكام دينى
15
اصل چهارم: از آنجا كه عقل و وحى ـ هر دو ـ حجت الهى هستند
16
اصل پنجم : واقعيات جهان، جدا از انديشه و تصور ما
17
هستى از ديدگاه اسلام
19
اصل ششم : جهان مخلوق خداوند بوده و
19
اصل هفتم : نظام كنونى جهان
19
اصل هشتم : نظام جهان بر پايه علت و معلول استوار است
20
اصل نهم : هستى، مساوى با طبيعت مادى نيست
20
اصل دهم : جهان، كلاًّ وجزءاً
21
اصل يازدهم : نظام آفرينش،نظام احسن و اكمل است
22
اصل دوازدهم : از آنجا كه جهان، آفريده و فعل خداوندى است كه حق مطلق است
22
انسان از ديدگاه اسلام
24
اصل سيزدهم : انسان موجودى است مركّب از تن و روان كه پس از مرگ
24
اصل چهاردهم : هر انسانى با فطرت پاك و توحيدى آفريده مى شود و
24
اصل پانزدهم : انسان موجودى است مختار و انتخابگر كه در پرتو تشخيص خويش
25
اصل شانزدهم : انسان موجودى است تربيت پذير كه راه رشد
26
اصل هفدهم : انسان در پرتو نور خرد و موهبت اختيار
26
اصل هجدهم : هيچ انسانى بر ديگرى مزيت و برترى ندارد
27
اصل نوزدهم : اصول اخلاق در انسان ريشه فطرى داشته و ثابت و جاودانه است
27
اصل بيستم : گذشته از اينكه اعمال انسان در سراى ديگر پاداش و كيفر دارد
29
اصل بيست و يكم : پيشرفت يا عقبگرد ملّتها، صرف نظر از عوامل خارجى
29
اصل بيست و دوم : تاريخ بشر، آينده نهايى روشنى دارد و حاكميت بر جهان..
30
اصل بيست و سوم : انسان از كرامت ويژه اى برخوردار است، چنانكه در صدر خلقت...
31
اصل بيست و چهارم : حيات عقلانى انسان و پرورش فكر وى، در اسلام جايگاه ويژه اى دارد..
32
اصل بيست و پنجم : آزادى فردى بشر در قلمرو مسائل اقتصادى و سياسى و غيره..
33
اصل بيست و ششم : ايمان، باور قلبى است كه با عُنف و زور در دل انسان جاى نمى گيرد و...
34
بخش دوم: توحيد و مراتب آن
35
اصل بيست و هفتم : اعتقاد به وجود خدا، اصل مشترك ميان همه اديان الهى است ...
37
اصل بيست و هشتم : نخستين مرتبه توحيد، توحيد ذاتى است..
39
اصل بيست و نهم : صفات كمالى خداوند از نظر مفهومْ متعدد و متغاير...
40
اصل سى ام : آفريدگارى در جهان جز خدا نيست (توحيد در خالقيت)...
41
اصل سىو يكم : جهان ربّ و مدبّرى جز خدا ندارد (توحيد در تدبير وكارگردانى) ...
43
اصل سىو دوم : اگر در جهان آفرينش، خداوند يكتا مدبّر هستى است
48
اصل سىو سوم : توحيد در عبادت، اصل مشترك ميان تمام شرايع آسمانى مى باشد ...
50
بخش سوم: صفات خداوند
53
اصل سىو چهارم : خداوند داراى صفات جمال و جلال و يا صفات ثبوتى و سلبى است ...
55
اصل سىو پنجم : براى شناخت صفات خدا از دو ابزار شناخت به نام «عقل» و «وحى» كمك مى گيريم...
55
اصل سى و ششم : صفات خدا به دو قسم صفات ذات و صفات فعل تقسيم مى شود،و ...
57
اصل سىو هفتم : علم و آگاهى، قدرت و توانايى، حيات و زندگى، و اراده و اختيار...
58
اصل سى و هشتم : يكى از صفات فعلى خدا، تكلم او با بشر است كه در سوره شورى آيه 51 ...
61
اصل سى و نهم : كلام خدا، كه از صفات فعل اوست، حادث است و قديم نيست
63
اصل چهلم : يكى از صفات فعل خدا صدق اوست، و دروغ به حكم اينكه امرى قبيح است ...
64
اصل چهل و يكم : يكى از صفات فعل خداوند حكمت است وحكيم يكى از نامهاى او به شمار مى رود...
65
اصل چهل و دوم : خداوند، چه در دنيا و چه در سراى ديگر،...
66
اصل چهل و سوم : در تفسير صفات خبرى (مانند«يد اللّه»، «وجه اللّه»، «عين اللّه» و «استواء على العرش)» ...
70
بخش چهارم: عدل الهى
75
اصل چهل و چهارم : عدل يكى از صفات جمال الهى است كه وحى و خرد بر آن گواهى مى دهند...
77
اصل چهل و پنجم : عقل و خرد، حسن و قبح افعال را درك مى كند...
79
اصل چهل و ششم : عدل الهى براى خود تجلياتى در تكوين (خلقت) و تشريع(قانون گذارى) دارد...
81
اصل چهل و هفتم : آفرينش انسان و جهان، بى هدف صورت نگرفته است...
83
قضا و قدر
84
اصل چهل و هشتم : قضا و قدر از عقايد مسلّم اسلامى است....
84
اصل چهل و نهم : قدر به معنى «اندازه گيرى» اشيا بوده و «قضا» نيز به معنى حتميّت ...
85
اصل پنجاهم : قضا و قدر الهى با اختيار و آزادى انسان منافات ندارد...
88
انسان و اختيار
90
اصل پنجاه و يكم : اختيار و آزادى انسان واقعيتى محسوس و انكار ناپذير است....
90
اصل پنجاه و دوم : انسان در فعل خود مجبور نبوده، و در عين حال، موجودى كاملاً به خود وانهاده هم نيست....
91
اصل پنجاه و سوم : خداوند از ازل به افعال و اعمال ما آگاهى داشته و اين علم ازلى...
92
كليات عقايد: بخش پنجم: دلايل لزوم بعثت پيامبران
95
اصل پنجاه و چهارم : مشيت حكيمانه الهى ايجاب مى كند كه براى پيمودن راه تكامل...
97
اصل پنجاه و پنجم : قرآن، هدف از بعثت پيامبران را تقويت مبانى توحيد، تزكيه و تهذيب نفس...
100
اصل پنجاه و ششم : پيامبران راستگو را،به سه راه مى توان از مدعيان دروغين اين مقام باز شناخت: اعجاز...
103
اصل پنجاه و هفتم : ميان معجزه و صدق دعوت نبوت، رابطه اى منطقى برقرار است...
104
اصل پنجاه و نهم : معجزه با ويژگيهاى چهارگانه ذيل، از سحر و جادو جدا مى شود: آموزش ناپذيرى...
105
اصل شصتم : ارتباط پيامبران با جهان غيب، از طريق وحى صورت مى گيرد...
107
اصل شصت و يكم : بر خلاف انديشه ماديگراها، وحى نه زاييده تفكر و نبوغ پيامبران است...
108
عصمت پيامبران
110
اصل شصت و دوم : پيامبران الهى، در مقام تلقى وحى و حفظ و ابلاغ آن به امت...
110
اصل شصت و سوم : پيامبران از هرگونه گناه و كار ناروا مصونند، و اعتماد مردم به صدق دعوت آنان ...
111
اصل شصت و چهارم : پيامبران، علاوه بر مصونيت از گناه، در مقام داورى در منازعات...
113
اصل شصت و پنجم : پيامبران، علاوه بر عصمت در مراحل ياد شده...
114
اصل شصت و ششم : هر نوع استنباط عدم عصمت براى انبيا از ظواهر برخى آيات قرآن...
114
اصل شصت و هفتم : عصمت پيامبران، از معرفت بالاى آنان به جلال و جمال حق متعال...
115
اصل شصت و هشتم : عصمت پيامبر، با اختيار و آزادى وى منافات ندارد...
116
اصل شصت و نهم : تمامى پيامبران معصوم هستند. در عين حال...
117
كليات عقايد: بخش ششم: نبوت خاصه
119
اصل هفتادم : حضرت محمد بن عبد اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) آخرين حلقه از سلسله انبياى الهى است ....
121
اصل هفتاد و يكم : در همان عصر نزول قرآن، زيبايى كلمات، تازگى تركيب...
122
اصل هفتاد ودوم : قرآن، علاوه بر اعجاز ادبى، از جهات گوناگون معجزه است: آورنده قرآن...
124
اصل هفتاد و سوم : قرآن در خلال تشريح آيات الهى، از يك رشته اسرار علمى جهان آفرينش ...
126
اصل هفتاد و چهارم : قرائن و شواهد گوناگون و اطمينان بخش، بر صدق دعوت پيامبر اسلام گواهى مى دهند:سوابق...
128
اصل هفتاد و پنجم : تصديق پيامبر پيشين، يكى از طرق شناسايى پيامبران است...
130
اصل هفتاد و ششم : پيامبر اسلام، علاوه بر قرآن، معجزه ها و كرامات ديگرى
131
ويژگيهاى نبوت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم)
134
اصل هفتاد و هفتم : آيين اسلام آيين عامّ جهانى است، نه منطقه اى و اقليمى...
134
اصل هفتاد و هشتم : پيامبر اسلام پيامبر خاتم، كتاب او خاتم كتابها، و شريعت او نيز پايان بخش تمام شرايع آسمانى است...
135
اصل هفتاد و نهم : دين اسلام تأمين كننده جميع نيازهاى فطرى بشر بوده، و داراى اصولى ثابت و جاودان است...
137
اصل هشتادم : از ويژگيهاى شريعت اسلام، سهولت عقايد و نيز اعتدال و جامعيت آن در برنامه ريزى است...
138
اصل هشتاد و يكم : كتاب آسمانى مسلمانان، از هر نوع تحريف مصون مانده...
140
اصل هشتاد و دوم : برخى روايات دالّ بر تحريف، كه در كتب فريقين وارد شده است...
143
كليات عقايد: بخش هفتم: امامت و خلافت
147
اصل هشتاد و سوم : گروهى كه رهبرى جامعه اسلامى را پس از رحلت پيامبر از آنِ حضرت على و فرزندان معصوم او ...
149
اصل هشتاد و چهارم : هرگز معقول نيست كه فردى براى ابدْ شريعتى را پايه گذارى كند ...
151
اصل هشتاد و پنجم : با در نظر گرفتن خطر مثلث: روم، ايران، و منافقان در داخل(كه اسلام و مسلمين را در ...
153
اصل هشتاد و ششم : مشيت حكيمانه الهى بر اين تعلق گرفته بود كه پيامبر...
154
اصل هشتاد و هفتم : در روز هيجدهم ذى حجة الحرام سال دهم هجرت، آيه (يا أَيُّها الرّسول بلِّغ ما أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبّكَ) نازل ...
158
اصل هشتاد و هشتم : حديث غدير از جمله احاديث متواتر اسلامى است كه 110 تن صحابى و 89 تابعى آن ...
160
اصل هشتاد و نهم : پيامبر با تعيين جانشين، كليه دشمنان اسلام را كه سوداى خاموش كردن چراغ اسلام ...
162
اصل نودهم : پس از درگذشت پيامبر، تعيين خليفه، به عنوان يك اصل مشروع و ضرورى...
164
اصل نود و يكم: وظايف امام،پس از درگذشت پيامبر اسلام، از قرار زير است: تبيين مفاهيم قرآن...
165
اصل نود و دوم : با توجه به وظايف خطير فوق، شخص امام بايستى (همچون پيامبر) از هرگونه خطا و گناه معصوم باشد ...
168
اصل نود و سوم : اوصياى پيامبر دوازده نفر مى باشند و تعبير «اثنا عشر خليفة» در كتب فريقين آمده است...
170
اصل نود و چهارم : مودّت و دوستى با خاندان رسالت(عليهم السلام) يك اصل قرآنى و فريضه اسلامى است...
173
امام دوازدهم: غيبت و ظهور
174
اصل نود و پنجم : ظهور مردى از خاندان پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در آخر الزمان براى اقامه عدل...
174
اصل نود و ششم : خصوصيات دوازدهگانه اين مصلح جهانى در روايات اسلامى آمده...
175
اصل نود و هفتم : اولياى الهى بر دو نوعند: «مرئى» و «غايب از نظر»...
176
اصل نود و هشتم : بخشى از وظايف امام ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ، در دوران غيبت ايشان ...
177
اصل نود و نهم : با توجه به وجود غيبت در زندگى برخى از پيامبران پيشين...
178
اصل صدم : وجود امام، لطفى از الطاف بزرگ الهى است و اگر مردم، چنانكه بايد و شايد...
179
اصل صد و يكم : ولادت حضرت ولى عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در سال 255صورت گرفته است ...
180
اصل صد و دوم : وقت ظهور آن حضرت بر كسى روشن نمى باشد و لحظه آن، مانند روز رستاخيز...
180
كليات عقايد: بخش هشتم: جهان پس از مرگ
183
اصل صد و سوم : اعتقاد به حيات پس از مرگ، از اصول مشترك ميان شرايع سماوى است ...
185
اصل صد و چهارم : خداوند حق مطلق بوده و فعل او نيز بايد مثل خود وى حق و دور از لغو باشد....
185
اصل يكصد و پنجم : قرآن به شبهات موجود پيرامون معاد پاسخ مى دهد، و در اين زمينه...
187
اصل يكصد و ششم : معاد انسانها در روز قيامت، هم جسمانى است و هم روحانى...
189
اصل يكصد و هفتم : مرگ پايان زندگى انسان نيست، بلكه وى با مرگ...
190
اصل يكصد و هشتم : حيات برزخى، با قبض روح از بدن شروع مى شود.پس...
191
اصل يكصد و نهم : گروهى، معادِ مورد نظرِ اديان الهى را قبول نداشته و به جاى آن انديشه اى خام ...
193
اصل يكصد و دهم : مسخ در امّتهاى پيشين، به صورت «تناسخ» نبوده است...
194
اصل يكصد و يازدهم : «اشراط الساعه»، علائم نزديك شدن رستاخيزاست.اين علائم، به طور اجمال...
196
اصل يكصد و دوازدهم : پيش از روز قيامت در دو نوبت «نفخ صور» انجام مى گيرد...
197
اصل يكصد و سيزدهم : در روز رستاخيز، با شيوه هاى خاص، به حساب اعمال همه افراد رسيدگى مى شود...
198
اصل يكصد و چهاردهم : شفاعت شافعان از گنهكاران امّت به اذن الهى در روز قيامت...
200
اصل يكصد و پانزدهم : طلب شفاعت از كسانى كه خداوند به آنان اذن شفاعت داده است اشكالى ندارد...
203
اصل يكصد و شانزدهم : درهاى توبه بر روى بندگان گناهكار هميشه(جز لحظه مرگ) باز است...
206
اصل يكصد و هفدهم : انسان،در سراى ديگر، به سزاى اعمال نيك و بد خود مى رسد...
208
اصل يكصد و هجدهم : خلود و جاودانگى در دوزخ، ويژه كافران است و مؤمنين گناهكار(چنانچه...
209
اصل يكصد و نوزدهم : از آيات قرآن و احاديث برمى آيد كه دوزخ و بهشت هم اكنون نيز وجود دارند...
210
بخش نهم: ايمان و كفر و بدعت و تقيه وتوسل و ...
213
اصل يكصد و بيستم : جايگاه اصلى ايمان، قلب است و در صدقِ عنوانِ مسلمانى...
215
اصل يكصد و بيست و يكم: : ايمان قلبى در صورتى اثر بخش است كه شخص آن را اظهار كند ...
217
اصل يكصد و بيست و دوم : هر مسلمانى كه به اصول سه گانه معتقد باشد تكفير آن حرام است...
219
اصل يكصد و بيست و سوم : بدعت، لغتاً به معنى كار نو و بى سابقه است و اصطلاحاً عبارت است...
219
اصل يكصد و بيست و چهارم : جايى كه اظهار عقيده صحيح، مايه توجه خطر به جان، مال...
224
اصل يكصد و بيست و بنچم : تقيه، در برخى از شرايطْ واجب است، ولى در شرايطى كه تقيه كردن ...
227
اصل يكصد و بيست و ششم : زندگى بشر (و اصولاً جريان طبيعت) بر كمك گيرى از اسباب استوار است ...
229
اصل يكصد و بيست و هفتم : توسل به اسماى الهى و نيز به دعاى صالحان...
231
اصل يكصد و بيست و هشتم : تقديرات قطعى الهى تغييرپذير نيست، ولى تقديرات مشروط و معلَّقِ وى قابل رفع و ....
235
اصل يكصد و بيست و نهم : همان گونه كه در امّتهاى پيشين، طبق مشيت الهى...
239
اصل يكصد و سى ام : صحابه پيامبر، چه آنها كه در جنگهاى بدر و اُحُد و احزاب و حُنَين شربت شهادت نوشيده اند ...
242
اصل يكصد و سى ويكم : مهر ورزيدن ودوست داشتن پيامبر وخاندانش يكى از اصول اسلام است ...
244
اصل يكصد و سى ودوم : فلسفه سوگوارى براى شهداء پيروى از يعقوب نبىّ وپيامبر اسلام در جنگ احد است....
249
اصل يكصد و سى وسوم : خردمندان جهان آثار نياكان خود را بعنوان ميراث فرهنگى حفظ مى كند....
250
اصل يكصد و سى وچهارم : زيارت قبور مؤمنان وزيارت قبور انبياء واولياء الهى از اصول اسلام است كه ...
254
اصل يكصد و سى وپنجم : غلو بمعنى تجاوز از حد است وكسانى كه در مقامات پيامبران وپيشوايان معصوم ...
255
بخش دهم: حديث ، اجتهاد و فقه
257
اصل يكصد و سى و ششم : احاديثى كه راويان ثقه و عادل از پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل كرده اند ...
259
اصل يكصد و سى و هفتم : احاديث و رواياتى كه از امامان دوازدهگانه (عليهم السلام) به دست ما رسيده است ...
260
اصل يكصد و سى و هشتم : احاديث رسول گرامى و اهل بيت طاهرين او ، (سلام اللّه عليهم اجمعين)...
263
اصل يكصد و سى و نهم : در فقه شيعه، باب اجتهاد از روز نخست به روى فقيهان باز بوده و هيچگاه بسته نشده است...
265
اصل يكصد و چهلم : قول صحابى در صورتى كه سنت پيامبر را نقل كند حجت است ...
267
اصل يكصد و چهل و يكم : بر هر مسلمانى لازم است نسبت به اصول عقايد تحصيل يقين كند...
267
برخى از احكام فقهى مورد اختلاف
268
اصل يكصد و چهل و دوم : شيعه درموقع وضو گرفتن دستها را از بالا تا سر انگشتان مى شويد...
268
اصل يكصد و چهل و سوم : شيعه معتقد است كه در حال سجده بايد بر زمين طبيعى ...
271
اصل يكصد و چهل و چهارم : تفريق بين نمازهاى ظهر و عصر، و نيز بين مغرب و عشا، مستحب است...
273
اصل يكصد و چهل و پنجم : ازدواج موقت، نوعى از ازدواج مشروع است. قرآن بر مشروع بودن ...
276
اصل يكصد و چهل و ششم : در حال نماز نبايستى دستها را روى هم نهاد، و نمازگزاردن به صورت دست بسته ...
279
اصل يكصد و چهل و هفتم : نوافل شبهاى ماه رمضان مستحب است، ولى گزاردن آن به صورت جماعت ...
280
اصل يكصد و چهل و هشتم: بر هر مسلمانى لازم است بحكم آيه چهل ويك انفال يك پنجم در آمد خود ...
281
اصل يكصد و چهل و نهم : تمدن اسلامى مرهون تلاشهاى بى وقفه همه مسلمانان است ...
283
اصل يكصد و پنجاهم : در فرق ميان فرقه هاى اسلامى در برخى از فروع، مانع از اتحاد ...
286
كتابنامه
289
نام کتاب : منشور عقايد اماميّه نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست