responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منشور جاويد نویسنده : سبحانی، جعفر    جلد : 8  صفحه : 544
پيش گفتار

5
عدل و امامت

5
دو اصل از اصول مذهب

5
فصل نخست

9
عقل و خرد، حسن و قبح افعال

9
1. از بديهيات عقل عملى است

9
2. انكار درك عقل، ملازم با انكار شرعى آن است

11
3. اثبات شرايع سماوى در گرو حسن و قبح عقلى

12
1. اگر بديهى بود همه در آن يكسان بودهاند

13
2. اگر دروغ قبيح بود، تجويز نمىشد

14
3. پذيرش حسن و قبح عقلى تعيين تكليف براى خداست

14
فصل دوّم

17
عدل خدا در قرآن

17
آيات موضوع

17
ترجمه آيات

18
تفسير موضوعى آيات

18
چگونگى شهادت خدا بر توحيد و عدل

20
فصل سوم

24
جلوههاى گوناگون عدل الهى در تكوين

24
آيات موضوع

24
ترجمه آيات

24
تفسير موضوعى آيات

25
1. جلوه عدل تكوينى، در آفرينش آسمانها

25
1. كاخ بدون ستون مرئى

26
3. وجود جاندار، جلوه سوم از عدل

30
4. وجود گياهان نشانه عدل تكوينى

31
نمونهاى از توازن و تعادل

32
فصل چهارم

34
جلوههاى عدل الهى در تشريع و جزا

34
آيات موضوع

34
ترجمه آيات

34
تفسير آيات

35
10. برخوردارى امت اسلامى از لطف بيشتر

39
11.تكليف در حدّ امكان

41
دستاويزهاى اشاعره

42
دستاويز نخست

42
دستاويز دوم

45
دستاويز سوم

46
جلوههاى عدل الهى در اجراى كيفر

47
ترازوى عدالت در رستاخيز

49
فصل پنجم

50
عدل الهى و فاعليت انسان

50
عدل الهى و فاعليت انسان

51
قرآن منادى اختيار است

55
فصل ششم

59
شبهات و تحليلها

59
شبهه خلق اعمال

59
حصر خالقيت در خدا، يا توحيد افعالى

61
قرآن و تأثير علل طبيعى و مادى

62
فصل هفتم

68
عدل الهى و علم و اراده پيشين خدا

68
پاسخ از شبهه

70
عدل الهى و اراده گسترده او

72
توضيح مفاد سه آيه

76
فصل هشتم

80
عدل الهى و قضا و قدر

80
1. سرنوشت، سنن و قوانين كلى

83
2. سرنوشت، تشريع واجبات و محرمات

84
3. سرنوشت، قضا و قدر تكوينى و خارجى

85
4. سرنوشت ، علم ازلى الهى

86
5. سرنوشت، و مشيت ازلى الهى

87
فصل نهم

90
عدل الهى و كاستىها و نارسايىها

90
1. درباره بلاها و مصيبتها

91
آثار تربيتى بلاها

92
بخشى از نارسايىها معلول كوتاهيها است

94
2. درباره اختلاف استعدادى

95
3. درباره فقر و نارسايى

96
فصل دهم

97
عدل الهى و كيفرهاى اخروى

97
كيفرهاى اخروى لازمه وجود ما است

99
امامت و خلافت در قرآن

103
1

105
مفهوم امامت و خلافت

105
در ميان دانشمندان

105
دو ديدگاه در مسأله خلافت

105
اختلاف در ماهيت خلافت

108
امام از ديدگاه شيعه

110
مصالح همگانى و شيوه حكومت

112
1. خطر مثلث

113
2. زندگانى عشايرى

115
3. صحابه و پايه استقامت آنان در دين

116
سر درگمى در شيوه حكومت

118
حكومت شورايى

120
بيعت و شيوه حكومت اسلامى

122
شيوه حكومت در سخن پيامبر

125
برداشت صحابه از خلافت پس از درگذشت پيامبر

126
2

128
آيات ولايت و خلافت

128
1. آيه انذار نزديكان

128
2. آيه(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّه)

133
پاسخ يك پرسش

137
پاسخ به سؤال ديگر

137
3. آيه بلاغ

138
آيه اكمال

144
تواتر سند، و قطعى بودن دلالت

146
خاندان على7 در سرزمين مباهله

151
1. آيه مباهله

151
2. آيه ليلة المبيت

159
يورش به خانه وحى

161
3. آيه مودت و دوستى اهل بيت :

162
پاسخ يك سؤال

165
پاسخ به سؤال ديگر

167
شفاعت در قرآن

169
پيشگفتار

171
شفاعت، يك انديشه اصيل اسلامى است

171
قم. مؤسسه امام صادق7

175
جعفر سبحانى

175
1

177
سازندگى و آثار تربيتى اعتقاد به شفاعت

177
شفاعت مايه اميدوارى است

178
آرا و نظرات دانشمندان اسلام

183
پيرامون شفاعت

183
آيات موضوع

183
ترجمه آيات

184
تفسير آيات

184
لغزش نابخشودنى

201
شفاعت از ديدگاه قرآن مجيد

205
آيات موضوع

205
ترجمه آيات

206
تفسير آيات

207
1. تقسيمبندى آيات مربوط به شفاعت

209
گروه نخست

209
گروه دوم

212
گروه سوم

216
گروه چهارم

218
گروه پنجم

224
گروه ششم

227
سؤال

230
پاسخ

231
گروه هفتم

236
2. شفاعت منفى و مثبت در قرآن مجيد

238
شفاعتهاى مردود

239
شفاعتهاى مثبت

240
با آيات ديگر شفاعت آشنا شويم

241
حقيقت شفاعت چيست؟

247
آيات موضوع

247
ترجمه آيات

248
تفسير آيات

249
1. شفاعت: تأثير علل تكوينى در جهان آفرينش

249
بيانى از علاّمه طباطبايى

254
2. شفاعت يا رهبرى

258
3. شفاعت يا آمرزش گناهان در پرتو درخواست اوليا

267
1. رحمت حق گسترده است

268
2. جز گناه شرك هر نوع گناهى قابل بخشش است

269
3. دعاى پيامبران مايه بخشودگى است

270
4. فيض معنوى داراى نظامى است

272
5. حقيقت شفاعت چيست؟

273
6. زمام كار در روز رستاخيز در دست خدا است

274
7. شفاعت يك نوع تطهير وپالايش است

276
8. شفاعت تفضّلى

277
شفاعت بخشيدن گناهان است

280
يا ترفيع درجه؟

280
آيات موضوع

280
ترجمه آيات

281
تفسير آيات

282
1. شفاعت; اسقاط كيفر است، يا ترفيع درجه است، يا هر دو؟

282
2. بررسى يك نزاع ديرينه

284
اشكالات هشتگانه شفاعت

289
انتقادات ناروا در شفاعت

289
اشكال نخست

290
اعتقاد به شفاعت و انديشه جرأت

290
پاسخ

290
پاسخى به گونه ديگر

294
1. ابهام از نظر مجرم وجرم

295
2. ابهام از نظر وقت و انجام عقوبت

296
شفاعت و دگرگونى علم و اراده خدا

297
پاسخ:

298
اشكال سوّم، امكان شفاعت و وقوع آن؟

302
پاسخ

304
اشكال چهارم

309
شفاعت :نجات در پرتو تبليغ پيامبران

309
پاسخ

310
اشكال پنجم

311
آيات شفاعت از آيات متشابه است؟

311
پاسخ

311
اشكال ششم

312
شفاعت تبعيض است؟

312
پاسخ

313
اشكال هفتم

316
شفاعت و سنتهاى يكنواخت الهى

316
پاسخ

317
اشكال هشتم

321
9. آيا شفاعت يك نوع وسيلهتراشى وپارتىبازى است؟

321
پاسخ

321
تفاوت شفاعتهاى دنيوى و اخروى

326
انتقاد بىجا

328
درخواست شفاعت از شافعان راستين

335
دلايل جواز درخواست شفاعت از اولياى خدا

337
1. درخواست شفاعت همان درخواست دعا است

337
2. احاديث اسلامى و سيره صحابه

340
3. قرآن و شفاعتخواهى

345
دلايل قائلان به تحريم درخواست شفاعت

347
1. درخواست شفاعت شرك است؟!

348
2 . آيا شرك مشركين به خاطر طلب شفاعت از بتها بود؟

357
3. آيا درخواست حاجت از غير خدا حرام است؟

359
پاسخ پرسش فوق

360
آيا شفاعت حق مختص خدا است؟

362
پاسخ

362
4. آيا درخواست شفاعت از مرده لغو است؟

363
پاسخ

364
5. آيا قرآن مردگان را غير قابل تفهيم اعلام مىكند؟

370
پاسخ

371
سيره صحابه پس از درگذشت پيامبر

374
شفاعت در احاديث اسلامى

376
شفاعت در احاديث اهل سنَّت

378
شفاعت در احاديث اهل بيت :

391
نخست حديثهايى كه از پيامبر 9 نقل شده است مىآوريم

391
احاديثى از امير مؤمنان 7

393
حديثى از حسن بن على 8

394
حديثى از امام حسين 8

395
احاديثى از امام سجاد 7

395
شش حديث از امام باقر 7

397
حديثهايى از امام صادق 7

399
چند حديث از امام كاظم 7

404
چهار حديث از امام هشتم 7

405
جملهاى از امام دهم 7

406
حديثى از امام عسكرى 7

407
جملهاى از امام زمان 7

407
3. چند توضيح در باره روايات شفاعت

407
4. مدارك روايات شفاعت

411
كتابهاى شيعه:

411
كتابهاى اهل تسنن:

412
شفاعت كنندگان و شفاعتشوندگان

414
از نظر قرآن و احاديث

414
1 . شفيعان درگاه الهى

414
1. اطاعت خدا

414
2. توبه و بازگشت به خدا

415
3. رسول گرامى اسلام 9

415
4. اميرمؤمنان 7

416
5. فاطمه زهرا 3

417
6. يازده فرزند معصوم على و زهرا :

417
7. پيامبران الهى

418
8. فرشتگان

420
9. شهداى راه خدا و دين

420
10. دانشمندان و علماى دين

420
11. متعلمان و حافظان قرآن كه به آن عمل مىكنند

421
12. خويشاوندان

422
13. همسايگان

422
14. افراد با ايمان; شيعيان

422
15. قرآن مجيد

423
16. امين بودن

423
17. توسل به رسول گرامى 9

424
18. روزه

424
19. درود فرستادن بر محمد و آل او

424
20. خداوند متعال شفاعت مىكند

425
2. چه گروهى مورد شفاعت قرار مىگيرند؟

426
1. كافر شفاعت نمىشود

427
2. ستمگر شفاعت نمىشود

428
3. دشمنان خاندان رسالت شفاعت نمىشوند

428
4. كسانى كه فرزندان رسول اكرم را آزار كنند شفاعت نمىشوند

429
5.كسانى كه به شفاعت اعتقاد نداشته باشند شفاعت نمىشوند

429
6. خائن شفاعت نمىشود

430
7. برخى از گناهان باعث مىشود كه انجام دهنده آن پس ازمدتها عذاب شدن

430
شفاعت شود

430
8. كسى كه به نماز اهميت ندهد شفاعت نمىشود

430
9. هر كس ذرّهاى ايمان داشته باشد بالأخره شفاعت مىشود

430
10. كسى كه ولايت اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم آن حضرت را نداشته باشد

431
شفاعت نمىشود

431
3. كارهايى كه موجب تسريع در شفاعت مىشود

432
1. اخلاص در ايمان و توحيد

432
2. اهل نماز وسجده بودن

432
3. درود فرستادن بر رسول خدا و درخواست مقامهاى بزرگ مانند شفاعت براى آن بزرگوار

433
4. آموختن قرآن و حفظ كردن و خواندن آن

433
5. انجام وظايف دينى

433
6. دوستى فرزندان رسول اكرم و احترام و خدمت به آنان

434
7. دوستى با اهل ايمان و معاشرت با آنان

434
8. خدمت كردن به اهل ايمان

435
9. با گذشت بودن و پذيرفتن عذر از كسى كه عذرخواهى مىكند

435
10. زندگى در يك مركز اسلامى و صبر بر سختيها و محروميتها

435
شفاعت در ادبيات عربى و فارسى

436
1. شفاعت در ادبيات عربى

437
2. شفاعت در ادبيات فارسى

438
توبه و رحمت بيكران الهى

451
آيات موضوع

451
ترجمه آيات

452
تفسير موضوعى آيات

452
1. توبه در لغت و در اصطلاح شرع

453
2. حكمت تشريع توبه

456
پاسخ:

458
3. آيا توبه از گناه واجب است؟

465
4. آيا توبه، واجب فورى است؟

466
5. آيا ترك توبه، گناه مستقلى است؟

468
6. آيا توبه از هر گناهى لازم است؟

469
7. آيا پذيرفتن توبه بر خدا واجب است؟

470
قبول توبه در روايات

472
8. آيا توبه، يك وظيفه همگانى است؟

473
9. آيا توبه مشرك پذيرفته مىشود؟

478
10. اصرار بر كفر پس از ايمان

479
پاسخ

480
11. آيا توبه تبعيض مىپذيرد؟

481
12. توبه از كردارهاى جاهلانه

487
13. زمان پذيرفته شدن توبه

491
14. مقصود از توبه نصوح چيست؟

495
15. اقسام توبه

496
16. وظيفه انسانها نسبت به افراد توبهكار

499
17.ارزش توبه و منزلت تائبان

500
احباط و تكفير

503
آيات موضوع

503
ترجمه آيات

504
تفسير آيات

505
1. مقصودِ مثبتان و منكران احباط چيست؟

506
3. دليل منكران احباط

509
2. دليل شرعى و نقلى

510
3. دليل مثبتان احباط

511
4. تحليل دليل معتزله

513
5. تحليل عقلى مسأله

515
6. عوامل احباط در قرآن

519
1. ارتداد پس از ايمان

519
2. شرك مقارن با عمل نيك

519
3. كفر مقارن با علم نيك

521
4. بىحرمتى نسبت به پيامبر 9

521
5. نداشتن التزام عملى نسبت به ايمان

522
6. نفاق و دورويى

524
7. ايمان آميخته با شك

526
بيماردلان چه كسانى هستند؟

527
8. تكذيب معاد و آيات الهى

528
9. دنيا را يگانه مقصود دانستن

530
10. چند عامل ديگر

531
7. عوامل تكفير در قرآن

533
1. ايمان به خدا

534
2. هجرت، جهاد و شهادت در راه خدا

535
3. اجتناب از گناهان بزرگ

537
4. توبه و ندامت از گناه

538
5. صدقه پنهانى

539
6. تقوا پيشگى و پارسايى

539
7. قرض در راه خدا و چند عامل ديگر

540
8. ايمان و عمل صالح

541
9. گذشتن از خطاى ديگران

541
10. رفتن به استقبال خطر در راه خدا

542
فهرست مطالب

544
نام کتاب : منشور جاويد نویسنده : سبحانی، جعفر    جلد : 8  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست